Naix l’Acadèmia Valenciana del Tango

by | 03/04/2024

Una entitat civil sense ànim de lucre impulsada per l'exconseller Alejandro Fontdemora

El tango tindrà una acadèmia pròpia a terres valencianes, que, segons el decret de creació emés per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, té com a objectius:

a) Recopilar, investigar i estudiar la documentació i la memòria de tota classe relacionades amb el tango i amb altres arts i ciències que el tango ha inspirat o que tenen el tango com a objecte.
b) Fomentar el coneixement de totes les disciplines artístiques, científiques i tècniques que sustenten la creació del tango. I això mitjançant l’estímul, la promoció, l’organització i el suport a totes les activitat relacionades amb estos components.
c) Promoure i difondre el tango i el fet cultural que suposa en el territori de la Comunitat Valenciana i més enllà, establint relacions des de la Comunitat amb entitats similars o amb finalitats semblants d’àmbit nacional i internacional.
d) Estudiar els antecedents valencians del tango i la seua pràctica.
e) Relació amb altres entitats de la Comunitat Valenciana que cultiven la música, la dansa i la cançó valencianes o d’altres territoris, amb la finalitat d’intercanviar experiències i enriquir el patrimoni cultural de la nostra societat en les diverses modalitats.
f) A través de la música i la dansa, contribuir a l’harmonia, la convivència, la solidaritat i la pau dins i fora de la Comunitat Valenciana.
g) Afavorir la relació amb els artistes del tango dels territoris del Río de la Plata (Argentina i Uruguai) i estimular els seus contactes i intercanvis amb la Comunitat Valenciana.
h) Aprofundir en els tres components del tango: la música instrumental, la dansa i la poesia (constitutiva del tango-cançó). I això mitjançant l’estímul, la promoció, l’organització i el suport a totes les activitats relacionades amb estos components.

L ‘Acadèmia Valenciana del Tango és una entitat civil sense ànim de lucre que comptarà amb entre 15 i 30 acadèmics, sol·licitada, segons s’indica en l’esmentat decret, per l’exconseller de Cultura, Educació i Esports per part del Partit Popular Alejandro Font de Mora.

Entre els objectius de l’Acadèmia Valenciana del Tango la promoció i difusió, l’estudi dels antecedents valencians del tango o la relació amb altres entitats que cultiven la música i la dansa. També afavorir les relacions entre els artistes argentins i uruguaians del Riu de la Plata amb la Comunitat Valenciana.

Per a ser membre titular o de número de l’Acadèmia serà condició indispensable el coneixement objectivable d’alguna de les disciplines o tècniques que el constituïxen, i hi haurà diversos classes de filiació a l’entitat: membres d’honor, corresponents, titulars i de número. L’Acadèmia es finançarà mitjançant els subsidis oficials o privats de qualsevol tipus; donacions, herències i llegats; pel producte de les seues publicacions i altres activitats; i per les quotes anuals que puguen pagar els acadèmics.